Regulamin

 1. Postanowienia ogólne
  1.1 Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w serwisie „Zielony Ryneczek. Com” dostępnej pod adresem internetowym
  http://zielonyryneczek.com stanowiącej wyszukiwarkę produktów spożywczych,
  wyposażoną w narzędzia umożliwiające nabywanie przez Kupujących Towarów a w szczególności zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą
  elektroniczną oraz warunki zawierania i rozwiązywania innych umów o świadczenie usług, a
  także tryb postępowania reklamacyjnego (zwanej dalej „Serwisem” lub „Zielonym Ryneczkiem”).
  1.2 Właścicielem i administratorem serwisu oraz dostawcą Towarów jest firma Eko Ryneczek Dominika Kruk-Zięba, ul. Warneńczyka 1/137, 39-300 Mielec, NIP: 8172037602, Regon:180341744
  1.3 Prawa autorskie do Serwisu należą w całości do Dostawcy.
  1.4 Zielony Ryneczek jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem
  strony internetowej zielonyryneczek.com dostępnej przez 24 godziny na dobę.
  1.5 Administrator jest zobowiązany do zapewnienia obsługi technicznej Transakcji, tj. przyjęcia Zamówień za pośrednictwem zautomatyzowanego systemu transakcyjnego Serwisu, prowadzenia Kont Użytkowników i zapisywania historii Transakcji dla każdego Użytkownika
  oraz udostępnienia narzędzia do dokonania płatności za pośrednictwem podmiotu świadczącego
  usługi drogą elektroniczną.
  1.6 Administrator zastrzega możliwość stosowania przerw technicznych w działaniu Serwisu.
  1. 7 Korzystanie z Serwisu oznacza wyrażenie zgody na warunki określone w Regulaminie. Każdy
  Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu od chwili
  podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z usług oferowanych poprzez Serwis że szczególnym uwzględnieniem rozpoczęcia przesyłania danych.
 2. Definicje
  2.1 Terminy pisane w Regulaminie wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w pozostałych
  postanowieniach Regulaminu mają następujące znaczenie:
  Serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem
  www.zielonyryneczek.com
  Użytkownik osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
  nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonała rejestracji w Serwisie zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
  Konto Użytkownika prowadzone przez Serwis dla Użytkownika, pod unikalnym adresem
  e-mail (loginem) i hasłem konto stanowiące zbiór danych o
  Transakcjach dokonanych przez Użytkownika
  terminach Zamówień, wymaganych i dokonanych płatnościach,
  zgromadzonych środkach finansowych, pozwalające korzystać z
  Serwisu, w szczególności dokonywać Zamówień i korzystać z
  uprawnień z tytułu Gwarancji Jakości.
  Towar produkt spożywczy oferowany do sprzedaży za
  pośrednictwem Serwisu;
  Kupujący Użytkownik będący osobą fizyczną, która ukończyła 18 lat lub posiada
  pełną zdolność do czynności prawnych i która dokonuje nabycia towarów od serwisu
 3. Zamówienie oświadczenie woli Kupującego w postaci przyjęcia oferty Dostawcy poprzez określenie Towarów oraz ich liczby/ilości za
  pośrednictwem Serwisu i uiszczenie ceny za zamówione Towary,
  wprowadzone oraz widoczne w koncie Użytkownika.
  Transakcja sprzedaż Towaru dokonywana pomiędzy Dostawcą a Kupującym;
  Gwarancja Jakości gwarancja udzielana przez Dostawcę na oferowane przez nich Towary i kompletność Zamówień, obejmująca prawo Kupującego do odstąpienia od umowy i skorzystanie z procedury reklamacyjnej
  dotyczącej Towarów;
 4. Warunki korzystania z usług świadczonych przez Serwis. Rejestracja Konta Użytkownika
  W celu korzystania z Serwisu wymagane jest dysponowanie urządzeniem końcowym z dostępem do Internetu, z zainstalowaną przeglądarką internetową, której konfiguracja umożliwia uzyskanie dostępu do Serwisu, a także przyjmowanie i wykorzystywanie plików
  cookies oraz obsługę aplikacji JavaScript.
  Warunkiem rozpoczęcia korzystania z serwisu jest
  podanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail, płeć, lokalizację oraz telefon kontaktowy).
  Warunkiem dokonania zakupów przez serwis jest wyrażenie zgody na postanowienia Regulaminu oraz przetwarzanie danych osobowych przez Administratora. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna.
  Rejestracja Użytkownika jako Kupującego i utworzenie Konta Użytkownika są dokonane z chwilą potwierdzenia danych zawartych w formularzu rejestracyjnym widocznych po kliknięciu w podany link przesłany na podany przez Użytkownika adres e-mail i zaznaczenie pola wyboru
  „Potwierdzam”. Od tego momentu, Konto Kupującego jest aktywne i może on dokonywać zakupów Towarów. W wyniku rejestracji Użytkownik uzyskuje status Kupującego. Z chwilą rejestracji Użytkownika zawierana jest pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną. Administrator ma prawo weryfikacji prawdziwości danych podanych podczas rejestracji, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości może zażądać ich aktualizacji przesyłając na adres e-mail Użytkownika stosowne wezwanie. W przypadku niedokonania przez Użytkownika aktualizacji danych w przeciągu 3 dni, Administrator ma prawo zablokowania lub usunięcia Konta.
 5. Dostawca jest odpowiedzialny za jakość towaru, którą sprzedaje Kupującemu.
 6. Oferta opublikowana w Serwisie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i jest
  wiążąca dla Dostawcy przez okres w niej wskazany.
 7. Składanie Zamówienia.
  Momentem zawarcia umowy sprzedaży (Transakcji) jest złożenie zamówienia przez Kupującego. Stroną Transakcji pozostaje zawsze Dostawca i Kupujący.
  W celu nabycia Towaru, Kupujący dokonuje Zamówienia w ramach swojego Konta
  Użytkownika oraz dokonuje płatności za Zamówienie za pośrednictwem operatora płatności. Aby Zamówienie zostało zrealizowane Kupujący musi dokonać płatności przed upływem terminu składania zamówień wskazanego w Koncie Użytkownika lub może wybrać formę płatności gotówkową, przy odbiorze towaru.
  Zamówienia mogą być składane najpóźniej do godziny 12:00, dzień przed planowaną datą
  dostawy Towaru. Po tym czasie jest możliwa realizacja zamówienia w wyznaczonym terminie, lecz jest spore prawdopodobieństwo że nie otrzymasz wszystkich zamówionych Towarów. Jeżeli dokonasz przedpłaty a nie otrzymasz przy dostawie wszystkich zamówionych towarów napisz na nasz email : zielonyryneczek@gmail.com. Dokonamy zwrotu na konto za niedostarczone produkty lub za Twoją zgodą, dostarczymy brakujące produkty w następnym możliwym terminie.
  6.7 Towary dostarczane są przez Dostawcę zbiorczo. Do miejscowości Mielec dostarczamy w wtorki. Środy i czwartki, do Rzeszowa i okolic w środy, do Dębicy, Ropczyc i Sędziszów Małopolski w czwartki. W piątki do Tarnowa i okolic. Zamawiając przez serwis zgadzasz się na dostawę Towarów w wyznaczone dni dla Twojego miejsca zamieszkania.
  6.9 Kupujący jest obowiązany do każdorazowego sprawdzenia kompletności Zamówienia i jakości
  Towarów do 2 h od chwili otrzymania paczki. Kupujący ma prawo zgłosić zastrzeżenia do 2h od chwili otrzymania Towarów. Kupujący zobowiązuje się do 2 h rozpakować towar, sprawdzić zgodność dostawy z paragonem a warzywa/owoce schować do lodówki lub innej chłodni. Kupujący zgłasza zastrzeżenia na email: zielonyryneczek@gmail.com
  6.11 W przypadku “Dostawy pod drzwi ” Kupujący zobowiązuje
  się do obecności pod adresem dostawy w wyznaczonych godzinach lub podanie innego, opcjonalnego adresu dostawy.
  6.12 Podczas wydawania Towaru przy “Dostawie do drzwi ” Kupującego, Kupujący powinien w
  obecności kierowcy, dokonać sprawdzenia czy Towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych,
  wynikających z transportu oraz czy towar jest zgodny z zamówieniem. Może sprawdzić towar bez obecności kierowcy do 2h a wszelkie zastrzeżenia wraz z dokumentacją fotograficzną przesłać do 2 h od otrzymania zamówienia na nasz email : zielonyryneczek@gmail.com
  6.13 W przypadku “Dostawy pod drzwi ” Dostawca może wydać zamówienie Kupującemu lub innej
  osobie obecnej pod adresem wskazanym przez Kupującego. Na prośbę Kupującego może pozostawić Towar na posesji Kupującego w czasie jego nieobecności pod wskazanym adresem.
 8. 6.14 W przypadku “Dostawy do drzwi ” Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczenie
  zamówienia do rąk własnych Kupującego w przypadku, w którym wydanie przesyłki nastąpi innej osobie obecnej pod adresem wskazanym lub zostanie pozostawione na posesji Kupującego, za jego zgodą.
  6.15 Dostawca dołoży wszelkich starań, aby dokonać Realizacji Zamówienia w wyznaczonym
  terminie. W przypadku braku możliwości terminowej Realizacji Zamówienia, Dostawca podejmie
  wszelkie kroki, by jak najszybciej skontaktować się z Kupującym przy użyciu numeru telefonu
  podanego przez Kupującego w formularzu rejestracyjnym.
  6.16Towary wrażliwe na temperaturę lub wymagające przechowywania w określonych warunkach
  winny być niezwłocznie umieszczone w stosownym miejscu lub temperaturze i
  przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta. Niezastosowanie się do tego postanowienia
  może skutkować utratą roszczeń z Gwarancji Jakości.
 9. Płatności: przypadku “Dostawy do drzwi „Kwota płatności powiększona jest o koszt dostawy, uzależnione od wartości zakupów i miejsca zamieszkania. Kwoty wynoszą: 8 zl gdy Klient przekłada zakupy 10 zl, gdy wybiera zakupy opakowane w jednorazowe pudełko, kosz.
 10. 7.3 Płatność ceny sprzedaży Towarów jest dokonywana za pośrednictwem operatora płatności
  elektronicznych współpracującego z Administratorem, zgodnie z przyjętym przez operatora
  regulaminem. Płatność realizowana na rzecz Dostawcy przekazywana jest na rachunek
  Administratora powierniczo, jako kaucja gwarancyjna zabezpieczająca realizację danej
  Transakcji i nie jest przekazywana Dostawcy przed wygaśnięciem uprawnień Kupującego z
  tytułu Gwarancji Jakości. Płatności przekazywane są Dostawcy przez Administratora na
  zasadach określonych w odrębnej umowie.
  7.4 W przypadku powstania nadpłaty wynikającej ze skorzystania przez Kupującego z Gwarancji
  Jakości, kwota nadpłaty zostanie zapisana na Koncie Użytkownika jako dostępne do
  wykorzystania przy składaniu następnego Zamówienia środki finansowe. Kupujący może
  alternatywnie wykorzystać te środki przy płatności za następne Zamówienia, w części lub w
  całości, także jako kompensację kwoty Zamówienia, bądź zlecić zwrot środków na na konto.
 11. Gwarancja Jakości. Procedura reklamacyjna
  8.1 Zgodnie z art. 38 pkt 4) ustawy o prawach konsumenta, Kupującemu nie przysługuje prawo do
  odstąpienia od umowy.
  Procedura reklamacyjna dotycząca Towarów (z tytułu Gwarancji Jakości)
  8.2 Niezależnie od powyższego, Dostawcy udzielają Gwarancji Jakości na Towary, na podstawie
  której, w terminie 2h od chwili odbioru Towarów od Kupujący ma prawo do
  zgłoszenia reklamacji co do jakości otrzymanego Towaru lub co do ilości Towarów lub
  kompletności Zamówienia, wysyłając do nas e-mail. W razie zgłoszenia reklamacji w powyższym terminie zostanie ono rozpatrzone w następny dzień roboczy. W wyniku zgłoszenia powstaje nadpłata, którą Dostawca może zwrócić na konto Zamawiającego. Dostawca może także zaproponować dowiezienie pelnowartosciowych towarów w ustalonym przez obie strony terminie.
  8.3 Niezgłoszenie reklamacji w terminie wskazanym w punkcie 8.2. uważa się za przyjęcie Towarów bez zastrzeżeń.
  8.4 Podmiotem odpowiedzialnym za zgodność zamówionego przez Kupującego Towaru z umową
  jest zawsze Dostawca.
  8.5 Zastrzeżenia, o których mowa w punkcie 6.9, co do ilości dostarczonego Towaru, są podstawą
  do skorzystania z Gwarancji Jakości w zakresie kompletności Zamówienia. Zgłoszenie reklamacyjne z tytułu niekompletności Zamówienia podlega weryfikacji z listą Zakupową.
  Procedura reklamacyjna dotycząca usług świadczonych drogą elektroniczną
  8.6 Niezależnie od powyższego, Użytkownik ma prawo skorzystać z procedury reklamacyjnej, w
  ramach której może zgłosić swoje zastrzeżenia co do usług świadczonych drogą elektroniczną
  przez Administratora, w szczególności funkcjonowania Serwisu lub kwestii związanych z
  rozliczaniem Transakcji.
  8.7 Reklamację można złożyć w formie elektronicznej pod adresem zielonyryneczek@gmail.com lub
  formularza kontaktowego znajdującego się w Serwisie.
  8.8 Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, adres e-mail oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwraca się do składającego
  reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
  8.10 Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 1 dzien roboczy od daty jej otrzymania.
  8.11 Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres wskazany w
  reklamacji oraz telefonicznie.
 12. Inne postanowienia
  9.1 Użytkownik jest zobowiązany do podawania w formularzach rejestracyjnych, zamówień i
  reklamacji, jak również w jakichkolwiek innych formularzach i wypełnianych polach oraz dla
  celów rozliczeniowych prawdziwe i pełne informacje oraz dane.
  9.2 Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym. W razie uzyskania urzędowego
  zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze takich danych lub
  związanej z nimi działalności, Administrator uprawniony jest do niezwłocznego
  uniemożliwienia dostępu do takich danych. W takiej sytuacji Administrator nie ponosi
  odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia
  dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Użytkownika o zamiarze
  8
  uniemożliwienia do nich dostępu. Obowiązek niezwłocznego zawiadomienia nie dotyczy
  danych, co do których Administrator powziął wiadomość o ich bezprawności na podstawie
  urzędowego zawiadomienia
  9.3 Usunięcie Konta Użytkownika jest możliwe na wyraźną prośbę Użytkownika przesłaną
  pocztą elektroniczną Administratorowi na adres zielonyryneczek@gmail.com lub osobiście przez
  Użytkownika za pomocą odpowiedniego pola w ustawieniach Konta Użytkownika, o ile
  Administrator udostępnił taką możliwość Użytkownikom.
  9.4 Usunięcie Konta Użytkownika poczytuje się za rozwiązanie umowy o świadczenie usług
  drogą elektroniczną, zawartą z Administratorem.
  9.5 Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw.
  layout), zdjęcia Towarów, znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach
  internetowych Serwisu stanowią przedmiot wyłącznych praw autorskich Administratora lub
  Użytkowników Serwisu. Powyższe elementy stanowią przedmiot autorskich praw
  majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych
  oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
  9.6 Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu
  materiałów wymaga każdorazowo zgody Administratora i nie może naruszać postanowień
  regulaminu Serwisu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać
  interesów Administratora oraz Użytkowników Serwisu. Zabronione jest jakiekolwiek
  agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich
  dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza
  Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Serwisu, w tym
  charakterystycznych elementów grafiki, w ramach własnych usługowych serwisów
  internetowych.
 13. Ochrona danych osobowych Użytkowników.
  10.1 Dane osobowe zebrane przez Administratora od Użytkowników są przetwarzane zgodnie z
  obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
  danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz w zakresie zgody na
  ich przetwarzanie udzielonej przez Użytkownika w procesie rejestracji w Serwisie.
  10.2 Administratorem danych osobowych jest Eko Ryneczek Dominika Kruk-Zięba, Warneńczyka 1/137, 39-300 Mielec którym dane zostały udostępnione zgodnie z udzieloną przez
  Użytkownika zgodą lub których udostępnienie jest niezbędne w celu prawidłowego
  wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub Transakcji.
  10.3 Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i usunięcia oraz
  prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze
  względu na szczególną sytuację oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  danych, gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec
  9
  przekazania danych innemu administratorowi danych. Podanie danych jest dobrowolne i
  stanowi warunek korzystania z Serwisu.
  10.4 Użytkownik, który wyraził na to zgodę, otrzymuje okresowo od Administratora na adres
  e-mail informacje handlowe dotyczące towarów i usług oferowanych przez Administratora i
  jego partnerów.
 14. Postanowienia końcowe
  11.1 W przypadku nadużywania przez Kupującego uprawnień z tytułu Gwarancji Jakości, w
  szczególności dokonywania nieuzasadnionych reklamacji Towarów w celu oczywistego
  wyłudzenia zwrotu dokonanej płatności Administrator, po uprzednim zapoznaniem się z
  wyjaśnieniami Kupującego, może usunąć Konto Kupującego.
  11.2 Niezależnie od powyższego Administrator zachowuje prawo do usunięcia Konta Użytkownika
  w każdym czasie, w przypadku stwierdzenia istotnych naruszeń Regulaminu lub przepisów
  prawa.
  11.3 Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany
  Regulaminu obowiązują pod warunkiem opublikowania ich na stronie internetowej Serwisu z
  czternastodniowym okresem przejściowym. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie
  powiadomiony drogą poczty elektronicznej.
  11.4 Użytkownik ma prawo do wyrażenia sprzeciwu na zmienione postanowienia Regulaminu.
  Sprzeciw można zgłosić w formie elektronicznej, pod adresem poczty elektronicznej
  Administratora: zielonyryneczek@gmail.com Skuteczny sprzeciw skutkuje rozwiązaniem
  umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem oraz usunięciem konta Użytkownika z
  Serwisu. Po upływie 14 dni od powiadomienia o zmianie Regulaminu, domniemywa się, że
  Użytkownik przyjmuje zmienione postanowienia. Do Zamówień złożonych przed wejściem w
  życie nowego Regulaminu stosuje się przepisy dotychczasowe.
  11.5 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 04. czerwca 2020 r.